ZAHRADA, z.s.

Služby
   Chráněné bydlení DOMOV
Popis služby

.: Sociální služba Chráněné bydlení DOMOV, Nebužely č.p. 61

Zřizovatel ZAHRADA, z.s., Nebužely č.p. 61, 277 34 Nebužely
60445963
Místo poskytování služby Chráněné bydlení DOMOV, Nebužely č.p. 61, 277 34
Druh poskytované sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Cílová skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením starší 27 let
Kapacita zařízení 8 uživatelů
Časový rozsah poskytování sociální služby Služba je uživatelům poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Registrační číslo služby 8822983

.: Poslání služby Chráněné bydlení DOMOV

Posláním chráněného bydlení DOMOV, Nebužely je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením možnost žít ve společné domácnosti s podporou týmu asistentů. Služba podporuje uživatele v samostatném rozhodování a v odpovědnosti za sebe a svá rozhodnutí. Chceme uživatelům umožnit zvyšovat kvalitu jejich života prostřednictvím podpory k soběstačnosti a snižováním závislosti na druhé osobě. Služba respektuje obvyklý životní rytmus.

.: Principy služby

 1. Princip normalizace:
  • Přirozený rytmus života – přirozený rytmus dne, týdne a života.
  • Život ve světě mužů i žen, život v normálním sousedství ostatních lidí.
  • Normální prostředí – neprožít celý den v jednom prostředí, působení více stimulů.
  • Podpora naplnění potřeb uživatelů způsobem, který je pro ostatní vrstevníky přirozený (používat předměty adekvátní věku, vybírat prostředí adekvátní věku apod).
 2. Respektování osobnosti uživatele jako jedinečné bytosti:
  • Každý člověk je jedinečný, má různé dovednosti a potřeby.
  • Respektujeme vlastní názor každého člověka.
  • Respektujeme věk, mentální a fyzickou zdatnost každého člověka (tykání X vykání, pracovnice nejsou tety a uživatelé nejsou děti).
 3. Respektování práv, povinností a odpovědnosti uživatelů
 4. Dodržování soukromí uživatelů:
  • Do pokoje uživatele vstupujeme jako na návštěvu (zaklepeme a počkáme na vyzvání).
  • Nenarušujeme soukromí při osobní hygieně.
  • Chráníme soukromí těch, kteří si ho vzhledem ke svému postižení nedokáží ochránit sami.
 5. Respektování soukromého vlastnictví
 6. Princip partnerství a férovosti:
  • S uživateli jednáme jako se sobě rovnými, nelžeme jim a neudělujeme „rodičovské tresty“
  • podporujeme princip partnerství a férovosti mezi jednotlivými uživateli.
 7. Princip DOMOVA
  • Celý dům a zahrada je vnímán jako domov uživatelů služby (vyjma zázemí pracovníků CHB), kterým náleží všechna práva i povinnosti.

Služba dbá na dodržování chování pracovníků podle etického kodexu organizace, Listiny základních práv a svobod a dalších materiálů vztahujících se k poskytování sociální služby Chráněné bydlení DOMOV.

.: Služba není schopna zajistit podporu:

 • lidem s aktuálně diagnostikovaným duševním onemocněním bez diagnostikovaného mentálního postižení,
 • lidem se smyslovým postižením (lidé nevidomí a s těžkou ztrátou zraku nebo lidé neslyšící či s těžkou ztrátou sluchu),
 • imobilnímu zájemci o službu,
 • při naplněné kapacitě zařízení,
 • v případech, které stanovuje Vyhláška č. 505/2006 Sb. k Zákonu č. 108/2006, § 36

.: Metody práce s uživateli:

 • Zjišťování zájmů a potřeb uživatelů v rámci pobytu ve společné domácnosti – asistent zjišťuje, jaké má uživatel potřeby a návrhy týkající se jeho pobytu v chráněném bydlení. Ty pak přednese na poradě pracovníků, kteří se pokusí vypracovat postupy a možnosti, jak na návrh uživatele reagovat. Klíčový pracovník probere s uživatelem jednotlivé možnosti a společně vyberou tu, která uživateli vyhovuje, případně uživatel navrhne jinou formu řešení. Další metody – pozorování, studium dokumentů.
 • Rozvoj schopností a dovedností uživatelů – klíčový pracovník spolu s týmem a uživatelem stanovují cíle a oblasti, v nichž se uživatel chce či potřebuje zlepšit. Tým motivuje uživatele k rozvoji schopností a dovedností. Společně sestavují individuální plán, který se může odrážet od dlouhodobého individuálního „ergoplánu“ vytvořeného ergoterapeutem.
 • Vizualizace - vizuální znázornění dne na lištách jednotlivých uživatelů; vizuální podpora pro orientaci v CHB, v pokoji apod.; vizuální podpora pro provádění činností; pravidla našeho bydlení; práva a povinnosti s vizuální podporou.
 • Strukturalizace – strukturalizace dne, kdy je dán jasný čas pro určité činnosti (jídlo, hygiena apod.) – denní harmonogram; strukturalizace budovy, kdy jsou místnosti a činnosti v nich prováděné jasně stanoveny – tato metoda je využívána na základě potřeb uživatelů s autismem; strukturalizace činností – u uživatelů se středně těžkým mentálním postižením a u uživatelů s autismem je využíván jednotný přístup asistentské podpory, který zajišťuje jednotnost v podpoře asistentů uživatelům v oblasti hygieny, stolování, péče o pokoj, cestování autobusem apod.).

Služba respektuje právo uživatele na přijatelné riziko. S jednotlivými uživateli jsou zpracovávány individuální rizikové plány.

Aktivity pro uživatele

Informace se připravují.

Děkujeme za pochopení.

Popis zařízení

Uživatelům služby je k dispozici společná kuchyň a společný obývací pokoj, které jsou umístěny v přízemí budovy. Mezi společně obývané prostory dále patří TV koutek – podkroví budovy, umývárna a koupelna – v 1. patře a v podkroví a jednotlivá WC, která jsou umístěna v každém podlaží.

Každý uživatel služby má možnost vybrat si pokoj (pokud není kapacita zařízení naplněna). V budově se nachází jednolůžkové pokoje nebo dvoulůžkové pokoje rozdělené příčkou.

Vybavení pokoje je plně v gesci uživatele s podporou opatrovníka či další osoby, kterou si uživatel zvolí. Od poskytovatele je pokoj vybaven pouze garnyží na okně. Dle přání a potřeb uživatele je možno pokoj upravit – malba, skobičky, háčky, apod.

Všichni uživatelé mají možnost využívat i velkou zahradu, která je součástí objektu, včetně Komunitního centra. Tento objekt je využíván hlavně v rámci výtvarných a dalších kreativních činností, logopedie, fyzioterapie, hudebního odpoledne, relaxačních a odpočinkových činností. Od října 2007 je v KC prostor pro Dílnu tvořivých činností.

Využívání služby

.: Jednání se zájemcem o službu

Pravidla a postupy při jednání se zájemcem o službu jsou součástí Vnitřní směrnice 1/07 – Jednání se zájemcem o službu, která obsahuje:

 • témata jednotlivých schůzek
 • rozpis informací, které služba shromažďuje
 • pravidla pro uzavírání smlouvy
 • obrázková smlouva (popis služby) pro potencionálního uživatele

.: Způsob zapojení uživatelů do rozhodování o využití služby

Popis způsobu zapojení uživatelů do rozhodování o využití služby je součástí Závazného pokynu č. 16 – Ochrana práv uživatelů, který obsahuje oblasti Respektování volby a názoru uživatelů a Spoluúčast uživatele na rozhodování o využití služby.

.: Ukončení poskytování služby

ravidla a důvody pro ukončení poskytování služby jsou součástí Vnitřní směrnice 1/07 – Jednání se zájemcem o službu jako příloha č. 2, kde jsou ošetřeny oblasti:

 • důvody pro vypovězení smlouvy
 • pravidla ukončení poskytování služby
 • výpovědní lhůta
 • povinnosti poskytovatele a uživatele

.: Spektrum a rozsah poskytované sociální služby:

Služba chráněné bydlení je našim uživatelům poskytovaná 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Službu uživatelům zajišťují asistenti chráněného bydlení pod vedením vedoucí chráněného bydlení.

Chráněné bydlení zajišťuje uživatelům následující základní činnosti:

 1. pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. podporu při zajištění chodu domácnosti,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 8. pomoc při osobní hygieně.

Ad 1) pomoc a podpora při přípravě celodenní stravy

Uživatelům je poskytována na základě jejich individuálních potřeb podpora a pomoc při přípravě celodenní stravy, případně při konzumaci stravy. Uživatelé si samostatně nebo v případě potřeby s asistenční podporou rozhodují o tom, co si budou vařit, na základě svých schopností a dovedností se podílí na vaření a přípravě jídla, mytí, utírání a úklidu nádobí.

Poskytovatel tuto činnost zajišťuje ve vazbě k věku, zásadám racionální výživy a příp. potřebám dietního stravování v tomto rozsahu: snídaně, dopolední ovocná svačina, oběd, odpolední svačina, večeře.

Ad 2) ubytování

Uživatelům se poskytuje ubytování v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven stropním světlem, garnýží nad oknem. Ubytování zahrnuje také zajištění topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud.

K pokoji náleží prostor pro provádění osobní hygieny - viz písm. G).

Uživatel má také právo užívat společně s ostatními obyvateli chráněného bydlení společnou kuchyň, společný obývák a ostatní vyčleněné prostory domu, zahradu a prostory Komunitního centra.

Ad 3) podpora a pomoc při zajišťování chodu domácnosti

Uživatel se samostatně nebo s asistenční podporou účastní činností zaměřených na zajišťování chodu domácnosti - úklid pokoje a společných prostor, praní a žehlení prádla, zacházení s domácími spotřebiči, péče o zahradu. Činnosti jsou dále zaměřeny na nákup potravin a rozvoj dovedností v hospodaření s penězi.

Ad 4) kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Činnosti jsou zaměřené na rozšíření dovedností a kompetencí v komunikaci se společenským prostředím. Nedílnou součástí je podpora kontaktů s rodinou. Poskytovatel zprostředkovává volnočasové aktivity pro rozšíření zájmových činností uživatele a další aktivity zaměřené na sociální začleňování. Uživatelé mají možnost účastnit se pracovních a výtvarných aktivit v dílně tvořivých činností, kde získávají pracovní návyky a rozvíjí své schopnosti a dovednosti.

Ad 5) sociálně terapeutické činnosti

Činnosti vedou k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností. Poskytovatel zprostředkuje např. logopedii, ergoterapii.

Ad 6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Činnosti jsou zaměřeny na zlepšení komunikačních dovedností vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Ad 7) fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti zahrnují podporu v oblasti zdraví a péče o vlastní osobu.

Pracovníci

Přímou podporu uživatelům poskytují asistenti chráněného bydlení.

Asistenti chráněného bydlení jsou povinni, pokud nemají patřičné vzdělání, absolvovat akreditovaný kurz MPSV v rozsahu a odbornosti, kterou stanoví Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhláška č. 505/2006 Sb. a případně další vzdělávací kurzy stanovené na základě individuálního vzdělávacího plánu pracovníka.

Jak nás můžete podpořit?

Informace se připravují.

Děkujeme za pochopení.

 
ZAHRADA, z.s., Nebužely 61, 277 34 Nebužely, zahrada.nebuzely@quick.cz   |   created by TERKO-CZ s.r.o.